قواعددرس هفتم

 فعل مضارع:

تعریف: فعل مضارع فعلی است که برانجام کاری یاروی دادن حالتی درزمان حال یا آینده دلالت می کند.

بایدبدانیم که فعل مضارع نیزمانند فعل ماضی دارای 14 صیغه ( 14 شکل) می باشدکه به سه قسمت تقسیم می شدند.

  الف: 6 صیغه غایب

  ب:   6 صیغه مخاطب

  ج:  2  صیغه متکلم

تذکر: غایب: به کسی یاچیزی که درباره آن صحبت می کنیم خواه نباشدیا باشد به آن غایب می گوییم.

مخاطب: ( شنونده) به کسی یاچیزی که بااوصحبت می کنیم مخاطب می گویند.

متکلم: به کسی که صحبت می کند متکلم می گویند.

فعل مضارع همچون فعل ماضی دارای 14 ضمیر می باشد

 ضمیر: کلمه ای است که به جای اسم می آیدتاازتکرارآن(اسم) جلوگیری نماید

لازم به تذکر است که فعل مضارع ازسه قسمت تشکیل شده است.

   ( نشانه مضارع  +  ریشه کلمه  +  علامت صیغه  )

نشانه های مضارع عبارتنداز:  (  یَـ  ،   تَـ    ،   أَ    ،  نَـ    )

ریشه کلمه :( یک کلمه سه حرفی است مثل : فعل )

علامت صیغه:     مفردمؤنث مخاطب =        ینَ           ( 1 صیغه)

                                  مثنی            =         انِ          ( 4 صیغه )

                          جمع مذکر            =          ونَ          ( 2 صیغه )

                          جمع مؤنث           =           نَ           ( 2 صیغه)

                        بدون علامت            =           ــ          ( 5 صیغه )

           ( مفردمذکر و مؤنث غایب – مفردمذکرمخاطب – متکلم وحده ومع الغیر)

   ما دراین درس مخواهیم  2 صیغه از 6 صیغه غایب رابخوانیم که عبارتنداز:

 1-صیغه مفردمذکرغایب

 2-صیغه مفردمؤنث غایب

طریقه ساخت:

مفردمذکرغایب

  نشانه مضارع   +  ریشه کلمه   +  علامت صیغه    =     صیغه         ترجمه فارسی

            یَـ           +          فعل       +          -              =     یَـفعلُ           انجام می دهد

           یَـ           +        ذهب        +          -               =     یَـذهَبُ               می رود

           یَـ           +       جلس        +          -               =     یَجلِسُ             می نشیند

          یَـ           +        سمع        +          -               =     یَسمَعُ               می شنود

          یَـ           +        کتب         +          -               =      یَکتُبُ               می نویسد

          یَـ           +        خرج        +           -               =     یَخرُجُ              خارج می شود

 * ضمیر مربوط به این صیغه ((  هُوَ  ))  می باشد به معنی ( او )

 

مفردمؤنث غایب

 نشانه مضارع     +   ریشه  کلمه   +  علامت صیغه     =     صیغه        ترجمه فارسی

      تَـ                  +         فعل          +         ـ                 =   تَـفعلُ          انجام می دهد

      تَـ                 +         ذهب         +         ـ                 =   تَـذهبُ             می رود

      تَـ                +       جلس          +          -               =     تَـجلِسُ             می نشیند

      تَـ                +        سمع         +          -               =     تَـسمَعُ               می شنود

      تَـ               +        کتب           +          -               =      تَـکتُبُ               می نویسد

     تَـ                +        خرج          +           -               =     تَـخرُجُ              خارج می شود

 

  * ضمیرمربوط به این صیغه  ((   هِیَ   ))  می باشد به معنی ( او )

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:45  توسط محمدرضا اماني  |